Course

Management Bachelor

Management Bachelor

The Department of Management strives to expand managerial knowledge and capabilities vital for today's complex and dynamic world. By integrating high-impact research and experience-based education, faculty add value to practice and theory. Experience-based education is also vital to Management — where the only sustainable advantage is the ability to learn. Hands-on learning occurs in field cases examining non-profit firms and new ventures, in studies abroad exploring cultural differences, and in experiential exercises accentuating intricacies of human and group behavior.

Wherever your future career ambitions lie, a management degree from AIU will encourage you to think critically and creatively about management practice. You will gain an all-round understanding of how organisations and managers operate in a global environment while also developing analytical, problem solving and interpersonal skills that are attractive to employers. You will join a friendly and supportive department with an active student society.

You will learn about management practice, organisation theory and the global business environment, as well as specific functions like accounting and marketing. Our wide range of optional units means you will be able to personalise your degree to reflect your interests and career ambitions in areas such as strategy, business law, HRM and finance. Many of our units contain an international dimension to reflect the global nature of business.


Бакалавр управления

Департамент управления стремится расширить управленческие знания и возможности, жизненно важные для современного сложного и динамичного мира. Интегрируя высокоэффективные исследования и образование, основанное на опыте, преподаватели повышают ценность практики и теории. Образование, основанное на опыте, также имеет жизненно важное значение для управления, где единственным устойчивым преимуществом является способность к обучению. Практическое обучение происходит в полевых условиях, рассматривая некоммерческие фирмы и новые предприятия, в исследованиях за рубежом, изучающих культурные различия, и в экспериментальных заданиях, акцентирующих тонкости человеческого и группового поведения.

Где бы ни были ваши будущие карьерные амбиции, степень управления Университета Ататюрк Алатоо побудит вас критически и творчески мыслить о практике управления. Вы получите всестороннее понимание того, как организации и менеджеры работают в глобальной среде, в то же время развивая аналитические решения проблем и межличностные навыки, которые привлекательны для работодателей. Вы присоединитесь к дружественной и поддерживающей кафедре с активным студенческим обществом.

Вы узнаете о практике управления, теории организации и глобальной бизнес-среде, а также о конкретных функциях, таких как бухгалтерский учет и маркетинг. Наш широкий спектр дополнительных подразделений означает, что вы сможете персонализировать вашу степень, и более отразить ваши интересы и карьерные амбиции в таких областях, как стратегия, бизнес-права, системы управления персоналом и финансов. Многие из наших подразделений содержат международный аспект, отражающий глобальный характер бизнеса.


Менеджмент бакалавры

Менеджмент бөлүмү азыркы замандагы татаал жана динамикалуу дүйнө үчүн абдан манилүү мүмкүнчүлүктөрдү жана башкаруу билимин кеңейтүүгө умтулууда. Натыйжалуу изилдөөлөрдү жана тажрыйбага негизделген билимди айкалыштыруу менен мугалимдер теория менен тажрыйбанын баалуулугун жогорулатууда. Жалгыз туруктуу артыкчылыгы билим алууга жөндөмдүүлүк болуп эсептелген тажрыйба негизинде билим берүү менеджмент үчүн абдан маанилүү. Практикалык окутуу киреше табууга умтулбаган фирмалар жана жаңы ишкердиктерди колго алган изилдөөлөр, маданий айырмачылыктарды изилдөөлөрдө жеке адамдык жана топтук жүрүм-турумдарды баса белгилеген эксперименталдык көнүгүүлөр менен жүргүзүлөт. Кызмат чөйрөсүндө мартабалуу мансапка жетишүүгө умтулсаңыз Ататүрк Алатоо Университети менеджмент даражасы аркылуу критикалык жана чыгармачылык жолдор менен ой жүгүртүү көндүмдөрүнө ээ болосуз. Организациялардын жана менеджерлердин глобалдык чөйрөдө иш жүргүзүүсү боюнча жалпы түшүнүк аласыз. Ошол эле убакта иш берүүчүлөр үчүн жагымдуу болуп эсептелген маселелерди аналитикалык жол менен чыгаруу жана ишбилгилиги сыяктуу жөндөмдөрдү өнүктүрө аласыз. Бири-бирине достук жана колдоо менен мамиле жасаган жана активдүү студенттик коомуна ээ болгон кафедрага кошуласыз. Менеджмент практикасын, организация теорияларын үйрөнө аласыз, глобалдык бизнес чөйрөсү, ошондой эле бухгалтердик эсеп жана маркетинг сыяктуу белгилүү милдетти аткарган секторлор боюнча билим аласыз. Кошумча ар түрдүү бөлүмдөрдө даражаңызды жекелештирүү, ошондой эле стратегия, ишкердик укук, адам ресурстарын башкаруу жана каржылоо системасы сыяктуу тармактарда өз кызыкчылыктарыңыз жана мансабыңызды чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн аласыз. Бөлүмдөрүбүздүн көпчүлүгү бизнестин глобалдык мүнөзүн чагылдырган эл аралык аспекттерди камтыйт.Courses according to the semesters

Contact us

Ala-Too International University
1/8 Ankara Street, Bishkek, Kyrgyzstan

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.