Course

Management (Master)

Management (Master)

Department of Management

The main purpose of the training at the Department is to prepare future managers, experts and researchers for the business world of the public and private sectors, as well as to be adapted to the rapidly growing global competition.Our educational program attaches great importance to the development of skills related to small and medium-sized enterprises, Finance, foreign trade and marketing. The educational program develops students' analytical skills using subjects related to mathematical methods of analysis and synthesis.

PRACTICES AND RESEARCH WORK

Practice name
 • Scientific-pedagogical and organizational and management practices
 • Research work


STATE CERTIFICATION
 • Final state certification, including the preparation and defense of the master's thesis
 • Weekly load

Number of exams (max)

Менеджмент (магистр)

Отделение менеджмента

Главная цель обучения на отделении заключается в том, чтобы подготовить будущих менеджеров, экспертов и исследователей для делового мира общественного и частного секторов, а также быть приспособленными к быстрорастущей глобальной конкуренции. Наша образовательная программа придает важное значение формированию навыков работы, связанных с малыми и средними предприятиями, финансами, внешней торговлей и маркетингом. Образовательная программа развивает аналитические способности студентов с помощью предметов, связанных с математическими методами анализа и синтеза.

ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Название практики
 • Научно-педагогическая и организационно-управленческая практика
  (Scientific-pedagogical and organizational and management practices)
 • Научно-исследовательская работа (Research work)
 • ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

  • Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту магистерской диссертации
   (Final state certification, including training and protection of the master's thesis)
  • Недельная нагрузка (Weekly load)

  Количество экзаменов (максимум) (Number of exams (max))

  Менеджмент (магистр)

  Менеджмент бөлүмү

  Бул бөлүмдүн эң негизги максаты иш дүйнөсүнүн мамлекеттик жана жеке секторлорунда кызмат кыла турган келечектеги жетекчилерди, эксперттерди жана изилдөөчүлөрдү даярдоо жана ошондой эле аларды тездик менен өсүп жаткан глобалдык мелдештикке көндүрүү болуп саналат. Биздин билим берүү программабызда чакан жана орто ишканалар, каржылоо, тышкы соода жана маркетинг менен байланыштуу иш көндүмдөрүн калыптандырууга олуттуу маани берилет. Билим берүү программабыз студенттердин анализ жана синтездин математикалык ыкмалары аркылуу аналитикалык ой жүгүртүүсүн калыптандырат.

  ПРАКТИКА ЖАНА ИЗИЛДӨӨ ИШИ

  Практиканын аталышы
  • Илимий-педагогикалык жана уюштуруу-башкаруу практикалары
   (Scientific-pedagogical and organizational and management practices)
  Изилдөө иши (Research work)

  МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯ

  • Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы, магистрдик дипломдук ишин даярдоо жана коргоо
   (Final state certification, including training and protection of the master's thesis)
  • Жумалык жүк (Weekly load)

  Сынактардын саны (максимум) (Number of exams (max))

Programme information: 

Courses according to the semesters

Contact us

Ala-Too International University
1/8 Ankara Street, Bishkek, Kyrgyzstan

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.